OKT
28

28.10.2014
Interactieve Training

NOV
24

24.11.2014 15:00 - 22:30
UBplus Seminar Groningen

NOV
27

27.11.2014 15:00 - 22:30
UBplus Seminar Apeldoorn

DEC
1

01.12.2014 15:00 - 22:30
UBplus Seminar Haarlem

DEC
4

04.12.2014 15:00 - 22:30
UBplus Seminar Eindhoven

Cordares pensioen - algemeen
Previous  Top  Next

Vraag:
Welke CAO moet ik gebruiken bij werknemers die een Cordares pensioen hebben (bouw-personeel).

Antwoord:
In de Cordares pensioen aangifte is CAO 01 de sector Bouw. Voor de aangifte door Uitzendbureaus die werknemers in de bouw uitzenden en zijn aangesloten bij de ABU of NBBU en een Cordares pensioen aangifte doen zijn er echter twee andere CAOs van toepassing:
· CAO 92 - Pensioen Bouw. Onder deze CAO moet het bouw-personeel worden aangeleverd. 
· CAO 91 - Vrijwillige deelname UTA Personeel. Onder deze CAO moet het UTA-personeel (Uitvoeren Technisch Administratief Personeel) worden aangeleverd. 

Premies, franchises en maximum daglonen kunnen worden gedownload via
www.administratienet.nl
De premieverdeling werknemer/werkgever voor CAO 92 is opgegeven in de rekenmodellen. Zie item "PensioenBouw (voor uitzendbureaus die voor hun personeel van de BPFbouw pensioenregeling gebruik willen maken) bij kop "Vrijwillige deelname".

Let op:
· De fondsen "Aanvulling 55+" en "Aanvulling 55-" zijn ook van toepassing op werknemers ouder en jonger dan 65 jaar. 
· CAO 92 heeft lagere premies dan CAO 01 en mag alleen worden toegepast door bij de ABU of NBBU aangesloten organisaties. 
· In juni 2008 is CAO 91 toegevoegd in UBplus, deze werd daarvoor (onjuist) als CAO 17 aangeduid. 

De Cordares pensioenberekening heeft een methode waarin de hoogte van het uurloon mede bepalend is voor de hoogte van de franchise. Bij een zelfde grondslag maar bij een ander uurloon zullen er daarom andere premies berekend worden.Voorbeeld Cordares rekenmethode.

Variabelen:
BTER uurloon: 10,00
BTER grondslag: 400,00
Premiedagen: 261 (administratiejaar 2007)
CAO uren: 8

Berekening:
Aantal gewerkte uren: 40,00 BTER grondslag / BTER uurloon
Berekend uurloon: 10,8000 BTER grondslag x (1+ Vakantietoeslagfactor) / Aantal gewerkte uren. Afgerond op 4 decimalen.
Pensioenloon: 22.550,40 (Premiedagen x Cao uren x Berekend uurloon) maar niet meer dan Max Pensioenloon. Afgekapt op 2 decimalen.
Premiegrondslag: 10.677,94 Pensioenloon - Bodemloon maar niet kleiner dan 0
Premie: 22,09 (Premiegrondslag x Premiefactor x Aantal gewerkte uren) / (Premiedagen x CAO uren)Achtergrond informatie CAO 92 - Pensioen Bouw
In de principeovereenkomst "Overeenkomst positie uitzendkracht in de bouwnijverheid" die gesloten is tussen énerzijds CAO-partijen Bouw én anderzijds de ABU en de NBBU over de van toepassing zijnde pensioenbepalingen voor uitzendkrachten in de bouw.
Partijen bij dit akkoord komen overeen in de loop van 2006 te zullen overleggen over de vanaf 1 januari 2007 van toepassing zijnde pensioenbepalingen voor uitzendkrachten in de bouw.
Hangende de uitkomst daarvan geldt voor het jaar 2006 het volgende.
a. Vakkrachten als bedoeld in artikel 91 lid 7 en 8 van de CAO voor de Bouwnijverheid (zie boven) nemen verplicht deel aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF Bouw), indien zij direct voorafgaande aan de uitzendarbeid reeds deelnemer in het BPF Bouw waren. 
b. Vakkrachten als bedoeld in artikel 91 lid 7 en 8 van de CAO voor de Bouwnijverheid (zie boven) nemen eerst na twaalf maanden uitzendarbeid in de bouw deel in het BPF Bouw, indien zij niet aan de onder a vermelde voorwaarde voldoen. 
c. Nieuwkomers als bedoeld in artikel 91 lid 9 van de CAO voor de Bouwnijverheid (zie boven) nemen niet deel in het BPF Bouw. Echter, indien zij door het verstrijken van de tijdgebonden eis als bedoeld in artikel 91 lid 7d of 8b van de CAO voor de Bouwnijverheid vakkracht zijn geworden, geldt voor hen vervolgens de onder b bedoelde overgangstermijn van twaalf maanden, na het verstrijken waarvan alsnog deelname in het BPF Bouw volgt. 
d. De inlenende werkgever is gehouden ten aanzien van de vakkrachten die deelnemen aan de pensioenregeling van het BPF Bouw erop toe te zien dat de premieafdracht die de uitzendonderneming verschuldigd is aan BPF Bouw wordt voldaan.